Tjänster - Grundläggning, Anlägging, Bygg, Försäljning, Entreprenader, Projektering, Bas P och U, Asbests ROT - mdhbygg.se

Tjänster

Grundläggning:

Grundläggningsarbeten är i sig ofta en teknisk komplicerad och mycket viktig del i ett projekt. Grunder kräver noggrannhet och kunskap för att bli den stadiga plattform som allt sen ska vila på. Vi erbjuder arbeten för husgrunder, fundament och andra viktiga grunder vid produktion.

 

Anläggning:

Anläggningsarbeten knyter samman infrastrukturer både i stora och små projekt. Vägar, ledningsstråk, parker och parkeringsytor är bara några av de arbeten vi kan hjälpa till med att utföra.

 

Bygg:

Byggprojekt kan vara enkla men även komplexa med många detaljer som kräver noggrannhet och kunskap, där planering och projektering är viktiga delar. Vi har inom bolaget samlat många års kunnande och erfarenhet genom våra anställda. Vi utför både nyproduktioner och renoveringsprojekt.

 

Entreprenader:

Idag delas olika bygg och anläggningsprojekt ofta upp i de olika entreprenadformerna som styrs av våra bygg och anläggningsregler. Vi är väl insatta i de olika formerna samt deras upphandlingsförfaranden. Idag genomförs de flesta projekt som Total eller General entreprenader. Nedan följer en kort förklaring till de olika entreprenadsformerna som idag finns.

  • Mycket delad entreprenad - Byggherren gör hela projekteringen och har delat upp hela entreprenaden i fler grupper än traditionellt och har även direkt avtal med respektive entreprenör. Denna entreprenadform passar för erfarna byggherrar tex fastighetsbolag. 
  • Delad entreprenad - Byggherren gör hela projekteringen och har delat upp entreprenaden i den traditionella grupperna bygg, el, vent samt vs, och har direkt avtal med respektive entreprenör. Denna entreprenadform passar för byggherrar som vill ha möjlihet att lägga samordningsansvaret på en huvudentreprenör men ändå ha kvar möjliheten till avtal med respektive entreprenör.
  • Generalentreprenad - Byggherren utför all projektering för projektet och har avtal med endast en entreprenör som i sin tur har avtal med underleverantörer för el, vent och vs. Denna entreprenad form passar för byggherrar som helt vill styra entreprenadens utförande men endast ha en kontraktspartner för utförandet.
  • Samordnad Generalentreprenad - Byggherren gör all projektering och har tagit in anbud från de flesta undergrupperna. Vid utförandet tas dessa anbudsgivare över av byggentreprenören som tecknar kontrakt med dessa. På detta sätt har byggherren större möjlighet att styra vilka entreprenörer som ska utföra projektet, samt att byggherren erhåller endast en kontraktspartner.
  • Totalentreprenad - Byggherren står inte för någon projektering utan lägger ut detta till en kontraktspartner som ska utföra projektet enligt gällande regler och normer samt de funktionskrav som byggherren ställt. Denna form passar byggherrar som vill ha en kontraktspartner och den fullständiga hjälpen med projekteringen.

 

Projektering 

Inför ett projekt finns det ofta en vision om vad man vill åstadkomma. Att konstruktivt återge denna vision i något som kan användas som ett styrdokument för hela utförandet av visionen kallas i vår bransch för "Projektering". Detta har kommit att bli en mycket viktig del i ett projekt då detta styr hur visionen kan förverkligas. Vi kan erbjuda projektering för alla delar i ett projekt.

 

BAS P och U

Idag är alla byggherrar skyldiga att utse en ByggArbetsmiljöSamordnare både för Projektering och Utförande. Denne ska aktivt verka för att eliminera och förebygga eventuella arbetsmiljörelaterade skador och problem. MDH kan erbjuda tjänster som BAS P och U under både projektering och utförande. Vanligt förekommande är att vi som byggentreprenör tar över BAS P U på begäran av beställaren.

 

Asbest

Asbest arbeten är enligt lag förlagda med stränga restriktioner och regler kring handhavande. I Sverige finns en vision om att genom utbildning och certifiering av alla dessa arbeten minska riskerna för arbeten med eller intill asbest. En förhoppning är att genom kunskap hos byggare och beställare sanera och bygga bort dåtidens asbest material på ett person och miljösäkert vis. MDH innehar utbildning, kunskap samt certifiering inom detta område.  

 

ROT

Reparation, underhåll samt om och tillbyggnader räknas som rotarbeten och ger rätt till ROT AVDRAG.

ROT avdrag är ett sätt att genom skattereduktion minska sina faktiska kostnader vid ett byggprojekt.

Du som ägare av en fastihet har rätt till reduktion av arbetskostnaderna med 30 % av totalbeloppet med ett maxbelopp på max 50 000 kr per ägare.

Du måste stå skriven som ägare för att kunna nyttja avdraget.

Mer kring reglerna och vilka arbeten som ger rätt till ROT kan du hitta på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Ni kan även höra av er direkt till oss så kan vi försöka ge er klarhet i reglerna.

MASKIN UTHYRNING

Ni vet väl om att vi hyr ut en hel del maskiner såsom :

  • SAXLIFTAR
  • BOMLIFT
  • CONTAINRAR
  • GRÄVMASKINER
  • LASTMASKINER

Kontakta oss på 070 225 12 09 för tillgång priser och utkörning.

KONTAKT

Besöksadress/Huvudkontor

MDH Bygg

Järnvägsgatan 70

933 32 Arvidsjaur

Tel. 0960-130 50

Epost info@mdhbygg.se

Fakturaadress
MDH Bygg AB
Expolaris Center
931 78 Skellefteå

Epost E-faktura